KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde;

 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, şeklinde tanımlanmıştır. Bu doğrultuda eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen kişilerin verecekleri bilgiler kişisel veri; bu verilerin depolanması, açıklanması, aktarılması, açıklanması gibi eylemler de kişisel verilerin işlenmesi kapsamındadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un "Kişisel Verilerin İşlenme Şartları" başlıklı 5. maddesinde;

 1. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
 2. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

şeklinde kişisel verilerin işlenmesine dair şartlar sayılmış olup; Kanun koyucu kişisel verilerin açık rıza alınmadan işlenemeyeceğini emretmiştir. Katılımcıların üniversite bünyesindeki eğitim seminer gibi etkinliklere katılmak için paylaştığı bilgiler kanun kapsamında kişisel veri olarak değerlendirildiğinden bu bilgilerin işlenmesi için ilgili veri sahibinden açık onay alınması gerekmektedir.

Diğer yandan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesinde;

 1. Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;
  1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  5. 11 inci maddede sayılan diğer hakları,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

şeklinde, veri sahiplerinin madde metninde sayılan hususlarda açıkça bilgilendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. İşbu maddenin atıf yaptığı “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesinde de kanunda sayılı bu hakların kişisel verilerini paylaşan kişiye bildirilmesi zorunlu kılınmıştır.

İlgili Kanun hükümleri doğrultusunda internet sitesinde yapılacak düzenlemede kişisel veri sahibinden kişisel verilerin işlenmesi için onay alınması zorunludur. Ancak yalnızca onay alınmasının yeterli olmayacağı ve aydınlatma yükümlülüğü kapsamında veri sahibini bu kanun kapsamındaki hakları ile ilgili olarak aydınlatılması gerektiği söylenebilecektir. İnternet sitesinde yapılacak düzenlemede bu doğrultuda Üniversite tarafından katılımcılardan talep edilen isim, soy isim, e-posta adresi, telefon bilgileri gibi kişisel verilerin işlenmesine dair bir onay kutucuğu ile onay alınmasının yanında bu verilerin işlenmesine dair kanun kapsamındaki hakların bildirildiği bir aydınlatma metni konulması yerinde olacaktır. Söz konusu aydınlatma metni için Üniversitemizin web sitesindeki https://www.sabanciuniv.edu/tr/sabanci-universitesinde-kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-ve-acik-riza-metni linkinde yer alan aydınlatma metnini kullanabilirsiniz.